tal como as nubes
i agora asombrani agora alegran
os espasos inmensos do ceo
que impele o vento
así as ideas
loucas que eu teño,
as imaxes d emúltiples formas,
de estranas feituras, de cores incertos,
agora asombran,
agora acraran
o fondo sin fondo do meu pensamento

Rosalía de Castro, Follas Novas